Terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisen koulutuksen lain luvussa 4 säädetään hakeutumisesta ja opiskelijaksi ottamisesta.
Lain 40 § Esteettömyys opiskelijaksi ottamisessa säädetään seuraavasti:

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Opiskelijaksi valitun henkilön terveydentilan on oltava sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät.

Ammatilliset tutkinnot:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (OPH-2632-2017)  |  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (OPH-1397-2018)  |  Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (OPH-1398-2018)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja  jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ammatilliset tutkinnot: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (OPH-2629-2018)  |  Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (OPH-138-2018)  |  Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (OPH-138-2018)  |  Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (OPH-2665-2017)  |  Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto  |  Vanhustyön erikoisammattitutkinto (OPH-240-2017)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla hankittavaan osaamisen hankkimiseen jos opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018) määritellyissä tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla mm.

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla hankittavaan osaamisen hankkimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikalla hankittavaan osaamisen hankkimisen.
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työpaikalla hankittavaan osaamisen hankkimisen sijoittumista.
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.