Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä

Erityiskoulutus, 5 op
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli

Miten toimin auttajana ammatillisesti ja väsymättä?
Aika: I jakso 6.-8.2., II jakso 20.-21.3. ja III jakso 24.-26.10.2017
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää
Tavoitteet:

Osallistuja hallitsee kriisityön perusteet ja osaa soveltaa teoreettista tietoa tukiessaan eri-ikäisiä lapsia, lapsiryhmiä ja perheitä surun ja erilaisten kriisien kohtaamisessa. Hän osaa kehittää työyhteisönsä toimintamalleja sekä toimia paikkakuntansa yhteistyöverkostoissa. Osallistuja tunnistaa kehittymistarpeensa työntekijänä ja työskentelee aktiivisesti ammatillisen kasvunsa hyväksi.

Sisältö:

Traumaattisen kriisin vaiheet ja psykososiaalinen tuki lapsen, nuoren ja perheen tukeminen kuoleman, surun ja kriisien kohdatessa lasten ero- ja sururyhmät ja lapsen tunnetaitojen vahvistaminen perheen tukeminen, kun väkivalta tai alkoholi aiheuttaa kriisin vanhempien tukeminen ottamaan lapsi ja nuori huomioon perheen kriiseissä työntekijän jaksaminen ja ammatillisuuden vahvistaminen kriisityössä. Asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä. Koulutuksen kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtavä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta. Kehittämistehtävä muodostuu kirjallisuuteen perustuvista reflektoivista oppimistehtävistä, joiden avulla osallis- tuja kehittää kriisityöhön liittyvää osaamistaan ja omaa työtään. Kehittämistehtävää ohjataan sähköpostitse. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) vapaavalintaisia moduuleja. Kasvatuksen erityiskoulutus (35 op) on rakenteeltaan moduulikoulutus ja muodostuu 7:stä 5 op:een laajuisesta moduulista. Erityiskoulutukseen kuuluu kolme koko kirkon kasvatustoimintaan liittyvää yhteistä moduulia sekä 4 vapaavalintaista moduulia kasvatuksen erityiskoulutuksesta tai muusta erityiskoulutuksesta. Lisätietoja moduulien valinnasta: www.sakasti.fi/koulutus

Kenelle:

Diakoniatyöntekijät, varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, papit, perhetyöntekijät

Osallistumismaksu:

490 euroa + ateriapaketti ja majoitus jokaisella jaksolla

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättyy: 06.01.2017 16:00
Lisätietoja:

Toteuttajat: Agricola/Seurakuntaopisto ja Seurakuntien Lapsityön Keskus

Tiedustelut:  Heli Mäkinen, SO ja Tiina Haapsalo, SLK