Luottamushenkilöt päättäjinä

Luottamushenkilön rooli

Seurakuntalaiset ovat vaaleilla valinneet luottamushenkilöt edustajikseen. Heidät on valittu joko suoralla kansanvaalilla (valtuusto, seurakuntaneuvosto) tai välillisesti (yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokunnan valitsee kirkkovaltuusto). 

Luottamushenkilön roolia voidaan tarkastella esimerkiksi luottamus -sanan valossa. 

1. Seurakuntalaisten luottamus

Luottamushenkilöllä on seurakuntalaisten luottamus. Hän on sillanrakentaja, viestin viejä ja tuoja, oman elinympäristönsä, työpaikkansa, harrastuspiiriensä ja seurakunnan välillä. Seurakuntalaiset ovat valtuuttaneet luottamushenkilön päättämään yhteisistä asioista koko seurakunnan parhaaksi sen tehtävän mukaisesti.

2. Työntekijöiden luottamus / luottamus työntekijöihin

Luottamushenkilöt ovat yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemassa ja rakentamassa seurakunnan huomista. Tällöin korostuu molempien osapuolten pyrkimys hyvään yhteistyöhön ja avoimuuteen. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat ”samalla puolella”. Luottamushenkilöiden oikea rooli on suurten linjojen rooli. Itse toiminnan johto kuuluu työntekijöille, ellei sitten jonkin projektin, tapahtuman tms. kohdalla toisin sovita.

3. Itseluottamus

Jokaisella on omat vahvuutensa ja lahjansa. Luottamushenkilön on rohkeasti käytettävä omia vahvuuksiaan. Näin seurakunta saa parhaat kyvyt esiin. Rakennusmies-luottamushenkilö on varmaan parempi asiantuntija seurakunnan remonttiasioissa kuin kappalainen. Itseluottamuksen käyttöön kuuluu sekä rohkeus kysyä että kuunnella.

4. Luottamus Jumalaan

Seurakunta on myös hengellinen yhteisö. Luottamus Jumalan huolenpitoon ja rakkauteen on myös luottamushenkilönä toimivalle voimavara.

Luottamushenkilö päättäjänä 

Seurakunnan eri luottamuselinten ja työntekijöiden tehtävät ja toimivalta on määritelty Kirkkolaissa, Kirkkojärjestyksessä, Vaalijärjestyksessä sekä erilaisissa ohje- ja johtosäännöissä. 

Luottamushenkilön yksi keskeisistä rooleista on tehdä päätöksiä. Päätösten taustalla on oltava laaja-alaista keskustelua seurakunnan perustehtävästä ja tulevaisuudesta. Hyvään päätöksentekoon kuuluu muun muassa asioiden hyvä valmistelu, jonka yleensä suorittaa joku seurakunnan työntekijöistä sekä päättäjien perehtyminen käsiteltävään asiaan. Luottamuselimissä on yleensä monen alan asiantuntijoita ja paljon elämänkokemusta, joka hyödyttää koko seurakuntasuunnittelua. 

Päätöksenteko ei ole aina mukavaa. Nykyaikana on vireillä paljon seurakuntien rakennemuutoksia ja erilaisia yhteistyöhankkeita. Tällöin päätöksenteossa on monesti mukana myös paljon tunteita. Luottamushenkilön on tällöin mietittävä sitä, mitkä ratkaisut tai rakenteet parhaiten mahdollistavat seurakunnan perustehtävän toteutumisen myös tulevaisuudessa. Päätöksentekijä on myös suuren vastuun kantaja. 

Luottamushenkilöillä on lupa vaatia kirkkoherralta, talousjohtajalta ja muilta esittelytekstien laatijoilta päätöksenteon pohjaksi laadukasta esittelytekstiä, eri näkökulmien esiin tuomista ja tasapuolista pohdintaa. Erityisesti uusilla luottamushenkilöillä on suuri mahdollisuus päätöksentekokulttuurin kehittämisessä, sillä he eivät ole tottuneet vallitseviin käytänteisiin. Tuoreita silmiä ja uusia näkökulmia tarvitaan. 

Monesti luottamushenkilö on myös aktiivinen vastuunkantaja seurakunnan toiminnassa. Nämä kaksi eri roolia on syytä tiedostaa ja pitää erillään toisistaan. Luottamuselimessä luottamushenkilö edustaa usein työnantajaa suhteessa työntekijään. Näin on esimerkiksi silloin, kun päätetään työntekijän työsuhde-eduista. Käytännön seurakuntatoimintaa johtavat arjessa kuitenkin työntekijät.