Tietoa luottamushenkilöille

Luottamushenkilön rooli

Seurakuntalaiset ovat vaaleilla valinneet luottamushenkilöt edustajikseen. Heidät on valittu joko suoralla kansanvaalilla (valtuusto, seurakuntaneuvosto) tai välillisesti (yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokunnan valitsee kirkkovaltuusto).

Luottamushenkilön roolia voidaan tarkastella esimerkiksi luottamus -sanan valossa.

1. Seurakuntalaisten luottamus
Luottamushenkilöllä on seurakuntalaisten luottamus. Hän on sillanrakentaja, viestin viejä ja tuoja, oman elinympäristönsä, työpaikkansa, harrastuspiiriensä ja seurakunnan välillä. Seurakuntalaiset ovat valtuuttaneet luottamushenkilön päättämään yhteisistä asioista koko seurakunnan parhaaksi sen tehtävän mukaisesti.

2. Työntekijöiden luottamus / luottamus työntekijöihin
Luottamushenkilöt ovat yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemassa ja rakentamassa seurakunnan huomista. Tällöin korostuu molempien osapuolten pyrkimys hyvään yhteistyöhön ja avoimuuteen. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat ”samalla puolella”. Luottamushenkilöiden oikea rooli on suurten linjojen rooli. Itse toiminnan johto kuuluu työntekijöille, ellei sitten jonkin projektin, tapahtuman tms. kohdalla toisin sovita.

3. Itseluottamus
Jokaisella on omat vahvuutensa ja lahjansa. Luottamushenkilön on rohkeasti käytettävä omia vahvuuksiaan. Näin seurakunta saa parhaat kyvyt esiin. Rakennusmies-luottamushenkilö on varmaan parempi asiantuntija seurakunnan remonttiasioissa kuin kappalainen. Itseluottamuksen käyttöön kuuluu sekä rohkeus kysyä että kuunnella.

4. Luottamus Jumalaan
Seurakunta on myös hengellinen yhteisö. Luottamus Jumalan huolenpitoon ja rakkauteen on myös luottamushenkilönä toimivalle voimavara.

Luottamushenkilö päättäjänä

Seurakunnan eri luottamuselinten ja työntekijöiden tehtävät ja toimivalta on määritelty Kirkkolaissa, Kirkkojärjestyksessä, Vaalijärjestyksessä sekä erilaisissa ohje- ja johtosäännöissä.

Luottamushenkilön yksi keskeisistä rooleista on tehdä päätöksiä. Päätösten taustalla on oltava laaja-alaista keskustelua seurakunnan perustehtävästä ja tulevaisuudesta. Hyvään päätöksentekoon kuuluu muun muassa asioiden hyvä valmistelu, jonka yleensä suorittaa joku seurakunnan työntekijöistä sekä päättäjien perehtyminen käsiteltävään asiaan. Luottamuselimissä on yleensä monen alan asiantuntijoita ja paljon elämänkokemusta, joka hyödyttää koko seurakuntasuunnittelua.

Päätöksenteko ei ole aina mukavaa. Nykyaikana on vireillä paljon seurakuntien rakennemuutoksia ja erilaisia yhteistyöhankkeita. Tällöin päätöksenteossa on monesti mukana myös paljon tunteita. Luottamushenkilön on tällöin mietittävä sitä, mitkä ratkaisut tai rakenteet parhaiten mahdollistavat seurakunnan perustehtävän toteutumisen myös tulevaisuudessa. Päätöksentekijä on myös suuren vastuun kantaja.

Luottamushenkilöillä on lupa vaatia kirkkoherralta, talousjohtajalta ja muilta esittelytekstien laatijoilta päätöksenteon pohjaksi laadukasta esittelytekstiä, eri näkökulmien esiin tuomista ja tasapuolista pohdintaa. Erityisesti uusilla luottamushenkilöillä on suuri mahdollisuus päätöksentekokulttuurin kehittämisessä, sillä he eivät ole tottuneet vallitseviin käytänteisiin. Tuoreita silmiä ja uusia näkökulmia tarvitaan.

Monesti luottamushenkilö on myös aktiivinen vastuunkantaja seurakunnan toiminnassa. Nämä kaksi eri roolia on syytä tiedostaa ja pitää erillään toisistaan. Luottamuselimessä luottamushenkilö edustaa usein työnantajaa suhteessa työntekijään. Näin on esimerkiksi silloin, kun päätetään työntekijän työsuhde-eduista. Käytännön seurakuntatoimintaa johtavat arjessa kuitenkin työntekijät.

Seurakunnan hallinto

Yksittäisen seurakunnan hallinto

Seurakuntayhtymän hallinto

srkyhtyman-hallinto

Hiippakunnan hallinto

 

Katso lisää: Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2015 – 2018 (Kirjapaja) s. 74-75

Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja sen tehtävät on määritelty Kirkkolain 10 luvussa. Seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkoneuvoston valitsee yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
Kirkkoneuvosto päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvosto valitsee eräät seurakunnan viranhaltijat.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra (seurakuntayhtymässä kapitulin nimeämänä yksi kirkkoherroista). Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan maallikkovarapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Kirkkovaltuuston tehtävät

Kirkkovaltuuston tehtävät määrätään Kirkkolain luvussa 9.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, jonka jäseniksi seurakuntalaiset vaaleilla valitsevat edustajansa.

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.

Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa ohje- ja johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei voi siirtää joissakin asioissa kuten esimerkiksi veroprosentista päättämisestä, talousarvion vahvistamisesta tai tili- ja vastuuvapaudesta päättämisestä.

Kirkkolainsäädännön lisäksi valtuuston toimintaa varten on hyväksyttävä valtuustossa työjärjestys, jossa on määräyksiä kokousmenettelystä, äänestämisestä ja pöytäkirjasta.

Hyvän kokouksen tuntomerkit

Hyvään kokouskäyttäytymiseen kuuluu muun muassa

 • järjestys
 • tiedetään, mitä tehdään, mistä päätetään
 • kukin voi/saa puolustaa kantaansa
 • kuunnellaan ja perustellaan
 • kunnioitus
 • päätöksiin sitoutuminen, vaikka se olisi erilainen kuin olisi itse halunnut.

Hyvän kokouksen osat

Valmistelu

 • Esityslista liitteineen
 • Kokouskutsu
 • Kokouksen osanottaja perehtyy esityslistan asioihin ja liitteisiin ja miettii omat puheenvuoronsa käsiteltäviin kysymyksiin

Työskentely kokouksessa

 • Järjestäytyminen (nimenhuuto, varajäsenet, esteellisyyksien toteaminen)
 • Ilmoitusasiat
 • Päätösasiat
 • Muut asiat
 • Kokouksen päätös

Jälkityöt

 • Pöytäkirja ja sen tarkastus
 • Päätösten toimeenpano
 • Päätösten ilmoittaminen

Päätösasioiden käsittely

 • Puheenjohtaja ilmoittaa käsiteltävän asian
 • Asia esitellään suullisesti
 • Puheenjohtaja julistaa keskustelun alkaneeksi

Puheenvuorot, voidaan esittää toisenlaista päätöstä kuin esityslistassa esitetty. Puheenjohtaja voi pyytää esitykset mieluummin kirjallisesti. Kokouksen osanottajalla voi olla puheenvuorossaan uusia asioita esityksen täydennykseksi. Esitys tarvitsee kannatuksen (ei henkilövaalissa).
Keskustelu julistetaan päättyneeksi
Jos kilpailevia esityksiä ei ole, puheenjohtaja julistaa esityslistan päätösesityksen tulleen hyväksytyksi.
Jos kilpailevia esityksiä on, niin äänestetään. Äänestysjärjestys tehdään siten, että viimeisessä äänestyksessä on aina toisena alkuperäinen päätösesitys.

Tärkeät linkit

Kirkon nuori vaikuttaja webinaari 11.-20.5.2015

Kirkon nuori vaikuttaja -webinaarissa tarkasteltiin seurakunnassa vaikuttamista

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI aloitti Kirkon nuori vaikuttaja -webinaarisarjan onnistuneesti. ”Perinteisen koulutusviikonlopun sijaan päätimme kokeilla verkkokoulutuksen järjestämistä. Näin monessa mukana olevat nuoret luottamustoimijat voivat saada asuinpaikastaan riippumatta laadukkaan perehdytyksen luottamustehtäväänsä. Halusimme järjestää vaikuttajakoulutuksen jossa toteutuu tasa-arvo luottamushenkilöiden välillä, ilmainen vaikuttajawebinaari on kaikkien saatavilla eikä ole kiinni luottamushenkilön tai hänen seurakuntansa taloustilanteesta voiko siihen osallistua.” kertoo NAVI-sihteeri Saara Nykänen.

Alustajina toimivat kirkon osaavimmat vaikuttajat. Seurakunnassa vaikuttamisesta kertoi aikanaan 22-vuotiaana Hattulan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittu Veikko Pulli, talousvaikuttamisesta Nurmijärven hallintopäällikkönä toimiva Sami Ojala. Verkostojen hyödyntämisestä vaikuttamistyössä alustaa NAVI-ryhmän nuorista luottamustoimijoista koottu paneeli, kun taas koko kirkon päätöksentekoa ja kirkolliskokouksen toimintaa katsojille valottaa nuorin kirkolliskokousedustaja Katri Korolainen.

Vaikuttajawebinaarit ovat katsottavissa nuorten luottamushenkilöiden tukimateriaalisivuilta www.naviryhma.fi/nuoren-luottarin-tukimateriaali/. Sivustolle on koottu myös muuta luottamustoimijan työssä tarpeellista tietoa.

Linkkivinkit luottamushenkilöille

Kirkkomme tiedot saat Sakastista

Kirkon keskushallinnon verkkopalvelu palvelee osoitteessa sakasti.evl.fi. Kirkkohallituksen ylläpitämän Sakastin sisältöjä ovat kirkon toiminta, talous, hallinto, päätöksenteko ja hankkeet. Verkkopalvelu tarjoaa uutisia, materiaalia luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tueksi, tietoa yhteisistä pelisäännöistä, päätöksenteosta ja hyvistä käytännöistä.

Vuonna 2005 julkaistu kansalaisverkkopalvelu evl.fi palvelee edelleen seurakuntalaisia ja kaikkia kirkosta kiinnostuneita.

Sakastin valitut linkit luottamushenkilöille – käytä hyväksesi

Miten toimii päätöksenteko kirkossa?

Tilastot-sivuilla esitellään tilastotietoja seurakuntien väestönmuutoksista, solmituista avioliitoista, toiminnasta ja taloudesta. Tilastot kootaan vuosittain seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Tilastotiedot on esitetty näillä sivuilla koko kirkon osalta, hiippakunnittain ja seurakunnittain.

Kirkko 2020 – Kirkon tulevaisuusselonteko

Mahtuuko kirkon tulevaisuuteen muutakin kuin uhkakuvia ja puolustustaistelua? Kyllä mahtuu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisessä tulevaisuusselonteossa kuvataan toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksia ja niiden kirkolle asettamia haasteita. Tulevaisuusselonteko sopii seurakunnan tulevaisuustyöskentelyn taustamateriaaliksi, myös uusien luottamushenkilöiden yhteiseen koulutukseen ja itsenäiseen orientoitumiseen.

Selonteon laajuus on 80 sivua ja sitä myydään hintaan 2 e/kpl. Tilaukset Unigrafiasta

Kirkko 2020 -julkaisu pdf-muodossa

Kohtaamisen kirkko

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020

Seurakuntien rakennemuutosprosessi

Kirkon keskushallinto

Kirkon keskushallintoon kuuluvat kirkkohallitus, kirkolliskokous, piispainkokous ja Kirkon työmarkkinalaitos, lisätietoja sakastista.

”Seurakunta elää lähetettynä” on erityisesti luottamushenkilöille suunnattu tietopaketti lähetystyöstä, sisältäen myös kansanvälisen diakonian näkökulman. Tästä linkistä pääset tutustumaan vihkoseen ja diaesitykseen, jotka ovat tarkoitettu käytettäväksi osin myös yhdessä. Niistä löydät perustiedot niin lähetystyön olemuksesta, taloudesta kuin myös minilähetyssanaston avaamaan hieman enemmän tällä aihealueella käytettyjä sanoja.

Nuorille luottamushenkilöille toinenmahdollisuus.fi ja nuorten luottamushenkilöiden tukimateriaali

Lasten ja nuorten oikeuksista kirkossa

Materiaalit

Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2019-2022 (Kirjapaja, toim. Taru Nieminen ja Tytti Pietilä) on ilmestynyt. Monenlaisten muutosten keskellä oleva kirkko edellyttää seurakuntien päättäjiltä  laaja-alaista perehtyneisyyttä. Kirja rohkaisee ja tukee sekä uusia että kokeneita seurakuntien luottamushenkilöitä tehtävässään. Lue lisää
Ovh 28,90 €  |  seurakuntahinta 26 €  |   20 kpl 21,90 €  |  100 kpl 19,90 €.

Tilaukset: Sacrum

Suosittua Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljan kirjaa Seurakunnan hallintomenettelystä ei ole enää saatavissa. Vastaavat tiedot löytyvät nyt Lapuan hiippakunnan nettisivuilta.

Verkkomateriaalien käyttöehdot

Seurakuntien /hiippakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt saavat käyttää Agricola/Seurakuntaopiston verkkomateriaaleja itseopiskelussa. Jos materiaalia halutaan käyttää opetuksessa/koulutuksessa Agricolan /Seurakuntaopiston nimi tulee mainita aina oppimateriaaliin viitatessa tai materiaaliin johtavan linkin yhteydessä.