Opiskelun pelisääntöjä

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet ja opetukseen osallistuminen

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • saada HOKS:n tai HOPS:n mukaista opetusta ja opinto-ohjausta
 • maksuttomaan opetukseen ammatillisissa perustutkinnoissa, oppisopimuskoulutuksessa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) ja aikuisten perusopetuksessa.
 • yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivinä ammatillisessa peruskoulutuksessa (ei oppisopimus) ja valmentavassa koulutuksessa
 • tulla kuulluksi sinua koskevissa asioissa ennen sinua koskevien päätösten tekemistä
 • osallistua Seurakuntaopiston kehittämiseen (mm. opiskelijapalautteeseen vastaamisen ja opiskelijakunnan kautta)

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

 • osallistua HOKS:ssa tai HOPS:ssa sovittuun opetukseen ja osaamisen hankkimiseen eri oppimisympäristöissä
 • osallistua opintojesi suunnitteluun ja suorittaa sovitut opintoihisi liittyvät tehtävät
 • olla aloitteellinen HOKS:n / HOPS:n päivittämisessä, mikäli opinnot eivät etene sovitusti
 • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti vastuuopettajalle
 • pitää salassa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tietoon tulleet asiat (salassapitovelvollisuus)
 • käyttäytyä asiallisesti
 • noudattaa Seurakuntaopiston järjestyssääntöjä
 • korvata aiheuttamasi vahinko (vahingonkorvauslaki)

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä ja että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Määräyksen huumausainetestiin opiskelijalle antaa kampusalueesi aluejohtaja. Opiskelija saa ohjeet aikatauluineen todistuksen hankkimista varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan opintojen aikana peruuttaa ja myös palauttaa terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien syiden vuoksi. Tavoitteena on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä liikenteen turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.
Seurakuntaopistossa tämä säännös koskee kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita.

Näihin tutkintoihin hakeutuville tiedotetaan em. asioista ennen opintojen aloittamista ja tutkintojen opiskelijoille määräyksistä kerrotaan tarkemmin. Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista (Opetushallitus) kerrotaan Seurakuntaopiston www-sivuilla.

Opintojen keskeyttäminen

Sinulla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutesi siksi ajaksi, kun olet suorittamassa asevelvollisuutta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Opiskeluoikeus voidaan keskeyttää ajaksi, jonka saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Väliaikainen keskeytys voidaan myöntää myös muusta HOKS:n tai HOPS:n laatimisen yhteydessä sovituista syistä.

Keskustele etukäteen tilanteestasi vastuuopettajan, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Sinun tulee ilmoittaa opiskelusi keskeyttämisestä kirjallisesti lomakkeella (Wilmasta tai opintotoimistosta). Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi. Määrittele lomakkeeseen sekä keskeytyksen aloituspäivä ja arvioitu lopetuspäivä. Keskeytyksen yhteydessä on hyvä suunnitella alustavasti, millaisia opintoja keskeytyksen jälkeen suoritat. Myönnetyn keskeytyksen päätyttyä sinun tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan sopiaksesi opintojesi jatkosta. Jos siinä vaiheessa ilmenee tarve jatkaa keskeytystä, teethän uuden keskeytysanomuksen!

Opintotoimisto lähettää sinulle pyynnöstäsi otteen opintosuoritusrekisteristä, johon on merkitty suorittamasi opinnot arvosanoineen ja mahdolliset tutkinnonosasuoritukset.

Oppilaitoksesta eroaminen

Sinun tulee ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti lomakkeella (Wilmasta tai opintotoimistosta). Täytä lomake ja palauta se kampuksesi opintotoimistoon. Sinut katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun ilmoitus on saapunut oppilaitokseen. Opintotoimisto lähettää sinulle todistuksen suoritetuista tutkinnon osista ja otteen opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät tutkinnon osaa pienemmät suoritukset.

Opiskelijan eronneeksi katsominen

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKS:n mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa. Ammatillisen koulutuksen koulutusjohtaja tekee asiassa päätöksen, jossa opiskelija katsotaan eronneeksi.

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolaki edellyttää yhteistyön tekemistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppilaitoksen velvollisuus on ilmoittaa eronneen tai keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan (alle 29 v) tiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.