Läroavtal

Ett läroavtal är ett skriftligt, tidsbestämt avtal som ingås mellan en studerande och en arbetsgivare. I läroavtalsutbildningen sker lärandet på arbetsplatsen och kompletteras med teoretisk undervisning vid en läroanstalt. Studierna förutsätter att man har en arbetsplats. Även företagare kan bli läroavtalsstuderande.

Alla grund-, yrkes- och specialyrkesexamina på andra stadiet kan avläggas i form av läroavtal. Vi ingår läroavtal i olika branscher men har särskilt fokuserat på läroavtalsutbildningar inom det humanistiska och pedagogiska området samt social- och hälsoområdet. Seurakuntaopistos Läroavtalstjänster hjälper dig i alla frågor som gäller läroavtal.

Grundläggande information om läroavtal

Studerande

 • skaffa dig en arbetsplats eller avlägg examen på din nuvarande arbetsplats
 • ingå ett tidsbundet eller tillsvidare gällande arbetsavtal med arbetsgivaren
 • förbind dig till individualiserade studier på både arbetsplatsen och läroanstalten
 • du utvecklar ditt kunnande i teorin och praktiken
 • du lär dig utvärdera ditt kunnande tillsammans med arbetsplatshandledaren
 • du visar ditt kunnande vid examenstillfällena och får ett examensbevis samt en allmän behörighet för fortsatta studier
 • ta reda på om du uppfyller förutsättningarna för lönesubvention hos TE-byrån

Förmåner:

 • den studerande får lön enligt branschens kollektivavtal
 • den teoretiska utbildningen och examenstillfällena är avgiftsfria (examensavgift 58 €)
 • en studerande som deltar i teoretisk utbildning kan beviljas ersättning för resor och inkvartering samt ersättning för inkomstbortfall i form av dagpenning (15 €/dag) och familjebidrag (17€/dag)

Arbetsgivare:

 • gör det möjligt för den studerande att delta i den teoretiska utbildningen vid läroanstalten
 • erbjuder tillräckligt mångsidiga och lämpliga arbetsuppgifter
 • får utbildningsersättning för handledningen på arbetsplatsen
 • utser en arbetsplatshandledare för den läroavtalsstuderande
 • kan ansöka om lönesubvention hos arbets- och näringsbyrån när en arbetslös arbetssökande anställs med läroavtal.

Ansökan

Vid behov bedömer vi lämpligheten för branschen vid läroanstalterna.

Ansökan till Seurakuntaopistos Läroavtalsutbildning görs på Kredus hemsidan.
Efter att du skickat ansökningsblanketten ska du fylla i en Bakgrundsinformation för läroavtal.

Läroavtal för företagare

En företagare kan utveckla sin yrkeskunskap eller fördjupa sitt kunnande som företagare med hjälp av en läroavtalsutbildning.

Om du vill

 • ha coachning i företagandet
 • kombinera utvecklingen av företagsverksamheten med studier
 • bredda eller fördjupa din yrkeskunskap
 • avlägga en examen.

I läroavtalsstudierna för företagare sker lärandet i huvudsak under handledning i det egna företaget. Inlärningen i arbetet stöds genom teoretiska studier som ordnas av läroanstalten och är avgiftsfria för företagaren. De utvecklingsuppgifter och examenstillfällen som ingår i utbildningen är direkt inriktade på det egna företagets verksamhet och utvecklar den.

Läroavtalsutbildningen för företagare grundar sig inte på ett arbetsavtal utan på ett avtal om anordnande av läroavtalsutbildning som ingås mellan företagaren och utbildningsanordnaren.

Företagaren väljer det utbildande företaget och inom företaget en arbetsplatshandledare (mentor) som stödjer, handleder och utvärderar hur yrkeskunskapen utvecklas. Seurakuntaopistos Läroavtalstjänster betalar det utbildande företaget utbildningsersättning för de kostnader som handledningen och rådgivningen för den företagare som avlägger läroavtalsutbildningen orsakar.

I övrigt tillämpas samma mål, innehåll och kvalitetskrav som i all annan läroavtalsutbildning.