Opiskelijalle

Perehdy opiskelijan rooliin. Sivulta löydät mm. laskutuslomakkeen opintososiaalisten etuuksien hakemiseksi.

Opiskelijan rooli oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimusopiskelijana:

 • saat ammattitaitoa ja uusia näkökulmia työhön
 • saat maksuttoman koulutuksen, maksat vain tutkintomaksun 58 euroa
 • saat alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työkokemus
 • sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä
 • olet oikeutettu työnantajasi työterveyshuollon palveluihin
 • sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä: esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus
 • suoritat annetut tehtävät asianmukaisesti työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • sinulle kuuluu verottomat opintososiaaliset edut tietopuolisten opintojen ajalta mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ao. ajalta
 • sitoudut osallistumaan oppilaitoksen tarjoamaan tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmasi mukaisesti
 • vastaat itseopiskelusta ja etätehtävien tekemisestä
 • itsearvioit säännöllisesti ammatillista kehittymistäsi esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla
 • arvioit yhdessä työpaikkakouluttajasi kanssa oppimistasi
 • pidät yhteyttä oppilaitokseen ja oppisopimuspalveluihin
 • osallistut tutkintotilaisuuksiin ja saat tutkintotodistuksen
 • saat hakukelpoisuuden jatko-opintoihin, jollei sitä aikaisemmin ole Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat kukin kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Opintojen rahoitus

Oppisopimuspalvelut maksaa tutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuudet. Opiskelijana maksat vain tutkintomaksun 58 euroa. Ruokailut ja kirjat ym. opiskeluun liittyvät materiaalit opiskelija maksaa itse.
Oppisopimuspalvelut maksaa työnantajallesi koulutuskorvausta. Opiskelijana saat palkattoman tietopuolisen opetuksen ajalta oppisopimuspalveluilta:

 • päivärahaa 15 € / opetuspäivä
 • perheavustusta 17 € / opetuspäivä, mikäli sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia

Jos teet opiskelupäivänä työvuoron, et ole oikeutettu päivärahaan.

Sairauspoissaolopäivät

Jos sinä tai lapsesi sairastutte ja joudut olemaan poissa lähiopetuspäivältä, ilmoita asiasta tietopuolisesta koulutuksestasi vastaavalle kouluttajalle ja työnantajalle.

Lisäksi saat mahdollisesti:

 • matkakustannusten korvausta edullisimman julkisen liikennevälineen mukaan, jos yhdensuuntainen matka kotisi ja opetuspaikan välillä on yli 10 kilometriä

Huom! Kun koulutus järjestetään pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja asut myös tällä alueella, niin matkakustannuksia ei korvata

 • majoittumiskorvausta 8€ / yö (toteutuneesta majoittumisesta)

Opiskelijana saat työnantajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Päivärahan, perheavustuksen sekä matka- ja majoittumiskorvausten maksuperusteet

 • Päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoittumiskorvaus ovat oppisopimuspalveluiden opiskelijalle maksamia opintososiaalisia etuja
 • edut ovat verottomia
 • hae edut oppisopimuspalveluilta tietopuolisen koulutusjakson jälkeen
 • laskulomakkeessa on oltava sinun ja oppilaitoksen edustajan allekirjoitukset
 • opintososiaalisten etujen laskulomake löytyy internetistä www.seurakuntaopisto.fi
 • opiskelija päättää kuinka usein hän hakee opintososiaalisia etuuksia, mutta maksimissaan puolen vuoden etuuksia saa hakea kerralla.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendin myöntää ja maksaa Koulutusrahasto kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Stipendin suuruus on määräytyy tutkinnon suorittamisajankohdan perusteella. Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta, eikä ole täyttänyt 64 vuotta.

Tarkemmat ohjeet stipendin hakemisesta löytyvät Koulutusrahaston sivuilta.

Lomakkeet

Taustatietolomake
Lomake opintososiaalisten etuuksien hakemiseen