Läroavtal

Ett läroavtal är ett skriftligt, tidsbestämt avtal som ingås mellan en studerande och en arbetsgivare. I läroavtalsutbildningen sker lärandet på arbetsplatsen och kompletteras med teoretisk undervisning vid en läroanstalt. Studierna förutsätter att man har en arbetsplats. Även företagare kan bli läroavtalsstuderande.

Alla grund-, yrkes- och specialyrkesexamina på andra stadiet kan avläggas i form av läroavtal. Vi ingår läroavtal i olika branscher men har särskilt fokuserat på läroavtalsutbildningar inom det humanistiska och pedagogiska området samt social- och hälsoområdet. Seurakuntaopistos Läroavtalstjänster hjälper dig i alla frågor som gäller läroavtal.

Grundläggande information om läroavtal

Studerande

 • skaffa dig en arbetsplats eller avlägg examen på din nuvarande arbetsplats
 • ingå ett tidsbundet eller tillsvidare gällande arbetsavtal med arbetsgivaren
 • förbind dig till individualiserade studier på både arbetsplatsen och läroanstalten
 • du utvecklar ditt kunnande i teorin och praktiken
 • du lär dig utvärdera ditt kunnande tillsammans med arbetsplatshandledaren
 • du visar ditt kunnande vid examenstillfällena och får ett examensbevis samt en allmän behörighet för fortsatta studier
 • ta reda på om du uppfyller förutsättningarna för lönesubvention hos TE-byrån

Förmåner:

 • den studerande får lön enligt branschens kollektivavtal
 • den teoretiska utbildningen och examenstillfällena är avgiftsfria (examensavgift 58 €)
 • en studerande som deltar i teoretisk utbildning kan beviljas ersättning för resor och inkvartering samt ersättning för inkomstbortfall i form av dagpenning (15 €/dag) och familjebidrag (17€/dag)

Arbetsgivare:

 • gör det möjligt för den studerande att delta i den teoretiska utbildningen vid läroanstalten
 • erbjuder tillräckligt mångsidiga och lämpliga arbetsuppgifter
 • får utbildningsersättning för handledningen på arbetsplatsen
 • utser en arbetsplatshandledare för den läroavtalsstuderande
 • kan ansöka om lönesubvention hos arbets- och näringsbyrån när en arbetslös arbetssökande anställs med läroavtal.

Ansökan

Vid behov bedömer vi lämpligheten för branschen vid läroanstalterna.

Man ansöker till utbildningen via kontinuerlig ansökan.

Kontakt

Mikaela Jansson, utbildningskoordinator,
tel. 044 703 3670,
mikaela.jansson@seurakuntaopisto.fi