För studerande

Sätt dig in i din roll som studerande. På den här sidan hittar du bl.a. en blankett för att ansöka om studiesociala förmåner.

Den studerandes roll i läroavtalsutbildningen

Som läroavtalsstuderande

 • får du yrkeskunskap och nya perspektiv på arbetet
 • får du en avgiftsfri utbildning (du betalar enbart examensavgiften som är 58 euro)
 • får du arbetserfarenhet och lön enligt branschens kollektivavtal
 • tjänar du in betalda semesterdagar
 • har du rätt att utnyttja arbetsgivarens företagshälsovård
 • har du samma rättigheter och skyldigheter som de andra arbetstagarna, t.ex. försäkringsskydd, tystnadsplikt och iakttagande av arbetarskyddsanvisningar.
 • utför du de uppgifter du fått på ett korrekt sätt under arbetsgivarens ledning, övervakning och handledning
 • har du rätt till skattefria studiesociala förmåner under de teoretiska studierna om arbetsgivaren inte betalar lön för de dagarna
 • förbinder du dig att delta enligt din personliga studieplan i den teoretiska undervisning som läroanstalten ordnar
 • är du ansvarig för dina självstudier och distansuppgifter
 • självvärderar du regelbundet din yrkesmässiga utveckling till exempel med hjälp av en inlärningsdagbok
 • utvärderar du och din arbetsplatshandledare tillsammans ditt lärande
 • håller du kontakt med läroanstalten och läroavtalstjänsterna
 • deltar du i examenstillfällena och får ett examensbevis
 • får du behörighet att söka till fortsatta studier om du inte har det sedan tidigare. Både en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen och en specialyrkesexamen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och en allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Studiefinansiering

Läroavtalstjänster betalar examenstillfällena och den utbildning som förbereder för examen. Måltider, böcker och annat material med anknytning till studierna betalar den studerande själv.
Läroavtalstjänster betalar utbildningsersättning till din arbetsgivare. Till dig som studerande betalar läroavtalstjänster för oavlönade teoridagar

 • dagpenning 15 €/undervisningsdag
 • familjebidrag 17 €/undervisningsdag om du har barn under 18 år att försörja

Om du utför ett arbetsskift under studiedagen har du inte rätt till dagpenning.

Sjukfrånvaro

Om du eller ditt barn blir sjuka och du inte kan delta i närundervisningen ska du meddela arbetsgivaren och den utbildare som ordnar din teoretiska utbildning.

Dessutom får du eventuellt

 • reseersättning enligt det billigaste offentliga färdsättet om resan mellan ditt hem och den plats där undervisningen ordnas överstiger 10 kilometer i ena riktningen

Obs! När utbildningen ordnas i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och du själv bor i området betalas ingen reseersättning

 • ersättning för inkvartering 8 €/natt (för verkliga kostnader)

Som studerande får du lön enligt kollektivavtalet av arbetsgivaren.

Betalningsgrunder för dagpenning, familjebidrag och ersättningar för resor och inkvartering

 • Dagpenningen, familjebidraget och ersättningarna för resor och inkvartering är studiesociala förmåner som läroavtalstjänster betalar till den studerande
 • förmånerna är skattefria
 • ansök om förmånerna hos läroavtalstjänster efter teoriperioden
 • blanketten ska vara undertecknad av dig själv och en företrädare för läroanstalten
 • blanketten för att ansöka om studiesociala förmåner finns på webbplatsen www.seurakuntaopisto.fi
 • den studerande bestämmer själv hur ofta hon eller han ansöker om studiesociala förmåner, men man kan inte ansöka om förmåner för mer än ett halvt år åt gången.

Yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendier beviljas och betalas av Utbildningsfonden som engångsbelopp till personer som i form av fristående examen avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98).

Stipendiebeloppet bestäms enligt tidpunkten för avläggande av examen. Ansökan ska lämnas in senast ett år efter den dag då examen enligt examensbeviset avlagts. För att kunna få stipendiet ska den sökande ha varit anställd av en finländsk arbetsgivare i anställnings- eller tjänsteförhållande i minst fem år innan examen avlagts och vara under 64 år.

Närmare anvisningar om ansökningen finns på Utbildningsfondens webbplats.

Blanketter

Blankett för studiesociala förmåner