Opiskelijalle

Ajankohtaista

Seurakuntaopiston oppisopimukseen liittyvät opintososiaaliset edut haetaan Wilman kautta.

Oppisopimusopiskelijana:

 • saat ammattitaitoa ja uusia näkökulmia työhön
 • saat maksuttoman koulutuksen
 • saat alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työkokemusta
 • sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä
 • olet oikeutettu työnantajasi työterveyshuollon palveluihin
 • sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä: esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus
 • suoritat annetut tehtävät asianmukaisesti työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • sinulle kuuluu verottomat opintososiaaliset edut tietopuolisten opintojen ajalta mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ao. ajalta
 • sitoudut osallistumaan oppilaitoksen tarjoamaan tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti
 • vastaat itseopiskelusta ja etätehtävien tekemisestä
 • itsearvioit säännöllisesti ammatillista kehittymistäsi esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla
 • arvioit yhdessä työpaikkaohjaajasi kanssa oppimistasi
 • pidät yhteyttä oppilaitokseen ja oppisopimuspalveluihin
 • osallistut näyttöihin ja saat tutkintotodistuksen
 • saat hakukelpoisuuden jatko-opintoihin, jollei sitä aikaisemmin ole Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat kukin kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Opintojen rahoitus

Oppisopimuspalvelut maksaa tutkintoon valmistavan koulutuksen ja näytöt.
Oppisopimuspalvelut maksaa työnantajallesi koulutuskorvausta. Opiskelijana voit anoa palkattomien koulutuspäivien ajalta oppisopimuspalveluilta:

 • päivärahaa 15 € / opetuspäivä
 • perheavustusta 17 € / opetuspäivä, mikäli sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia

Olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli sinulle tulee koulutuspäivistä ansionmenetystä.

Sairauspoissaolopäivät

Jos sinä tai lapsesi sairastutte ja joudut olemaan poissa koulutuspäivältä, ilmoita asiasta vastuuopettajalle ja työnantajalle.

Lisäksi saat mahdollisesti:

 • matkakustannusten korvausta 0,21 €/km, jos yhdensuuntainen matka kotisi ja opetuspaikan välillä on yli 10 kilometriä

Kun koulutus järjestetään pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja asut tällä alueella, niin matkakustannuksia ei korvata.

 • majoittumiskorvausta 8€ / yö (toteutuneesta majoittumisesta), liitä kuitti mukaan laskuun.

Opintososiaalisten etuuksien maksuperusteet

 • Päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoittumiskorvaus ovat oppisopimuspalveluiden opiskelijalle maksamia opintososiaalisia etuja
 • edut ovat verottomia
 • hae edut oppisopimuspalveluilta koulutusjakson jälkeen, viimeistään 6 kuukauden kuluessa koulutuspäivästä
 • laskulomakkeessa on oltava sinun ja opettajan allekirjoitukset

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendin myöntää ja maksaa Koulutusrahasto kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Stipendin suuruus määräytyy tutkinnon suorittamisajankohdan perusteella. Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta, eikä ole täyttänyt 64 vuotta.

Tarkemmat ohjeet stipendin hakemisesta löytyvät Koulutusrahaston sivuilta.

Lomakkeet

Oppisopimuksen taustatietolomake