Työpaikkaohjaajalle

Mietittäväksi työpaikkaohjaajalle:

Olet omassa työtehtävässäsi saanut uuden roolin, työpaikkaohjaajan tehtävän. Tämän tehtävän hoitaminen herättää varmasti monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. On hyvä pohtia seuraavia asioita aloittaessasi työpaikkaohjauksen opiskelijasi kanssa:

a) millainen olen itse

 • työntekijänä
 • työpaikkaohjaajana
 • miten itse opin asioita.

b) ohjattavan ja minun välinen vuorovaikutus

 • kuinka usein, miten ja milloin tapaamme toisemme
 • miten ohjattavani oppii asioita
 • miten selvitän mahdolliset erimielisyydet
 • pelisäännöt ohjaussuhteelle
 • miten arvioin opiskelijan edistymistä työssä?

c) työyhteisön tuki ja asenne työelämässä oppimiseen

 • onko työyhteisössä ollut ennen oppisopimusopiskelijoita?

d) omat henkilökohtaiset haasteeni työpaikkaohjaajana

 • miten jaksan ohjata omien työkiireiden keskellä?

1. Työelämässä oppiminen

Oppisopimuskoulutuksessa työelämässä oppimisella on keskeinen merkitys. Peräti 70-80% opiskelusta tapahtuu työpaikalla.

Valmistavan koulutuksen ja oppimistehtävien tarkoituksena onkin antaa työhön uutta näkökulmaa, jäsennystä ja potkua.

Työntekijältä edellytetään nykyaikana ammatillisia ja sosiaalisia kykyjä sekä työnsuunnittelu-, kehittämis- ja arviointivalmiuksia. Työelämässä oppimisen suunnitelmallinen arviointi on keino tämän toteuttamiseen.Työelämässä oppimisen suunnitelma sisältyy henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta keskeiset asiat, joita opiskellaan työpaikalla, lähipäivillä, tehtävien avulla, itsenäisesti ja keskustellen kollegoiden kanssa.

Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskeluprosessin etenemistä – näin koko työyhteisö kehittyy!

2. Työelämässä oppiminen käytännössä

Työelämässä oppiminen perustuu siihen, että opiskelija oppii normaalien työtehtävien puitteissa. Työpaikkaohjaajan tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijaa tarvittaessa ja ohjata koulutusta niin, että hän kehittyy ammatillisesti. Arvioinnissa keskeistä on opiskelijan itsearviointi. Itsearvioinnin avulla voi peilata omia kehittymistavoitteita toteutuneisiin. Työpaikkaohjaaja arvioi ja antaa palautetta tukemaan itsearviointia. Arviointi on aina rakentavaa, yksilöä ja työyhteisöä eteenpäin vievää.

Säännöllinen ja suunnitelmallinen arviointi sekä palaute oppimisen edistymisestä ovat tärkeitä keinoja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

2.1. Kuka arvioi ja ketä?

Arviointikeskustelu käydään pääsääntöisesti opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välillä. Keskustelun pohjalta he täyttävät yhdessä työssäoppimisen palautteeseen liittyvät lomakkeet. Lomakkeet toimivat keskustelun apuna, eivät rajoitteena! Työpaikkaohjaaja on kuitenkin palautekeskustelun vetäjä, keskustelun aktivoija ja ohjaaja. Myös työyhteisön muita jäseniä voi olla mukana palautekeskusteluissa.

2.2. Mitä arvioidaan ja milloin?

Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan koko koulutuksen ajan.

Ammattitaito muodostuu kolmesta eri ammatinhallinnan osa-alueesta:

 1. tekniset ja taloudelliset taidot muodostuvat työmenetelmien hallinnasta, työn laadusta ja taloudellisuudesta
 2. suunnittelu- ja kehittämistaitoihin kuuluvat suunnittelu, arviointi, aloitteellisuus, kehittäminen ja luovuus
 3. työelämän sosiaaliset taidot: vuorovaikutus, esiintyminen, neuvottelutaidot, yhteistyö ja tiimityö.

3. Työpaikkaohjaajan eri rooleja

Koulutuksessa työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä, sillä opiskelu ja siihen liittyvä ohjaus tapahtuvat pääosin työpaikalla. Opiskelijan ohjausta ja opetusta varten nimetään henkilö tai henkilöt työpaikkaohjaajaksi. Työyhteisön ja johdon tuki on tärkeä työpaikkaohjaajan tehtävän onnistumiseksi.

Työpaikkaohjaaja voi tehtävässään olla: opastaja, valmentaja tai mentori, joista tähän on kirjattu muutamia vinkkejä.

Hyvä työpaikkaohjaaja:

 • perehtyy mahdollisuuksiin, joita oppisopimuskoulutus tarjoaa yrityksen ja henkilöstön kehittämiseen
 • osaa tehdä yrityskohtaisen työssä oppimisen suunnitelman yhteistyössä opiskelijan ja työyhteisön kanssa.
 • toimii monipuolisena ohjaajana
 • kehittää itseään asiantuntijana ja kouluttajana

3.1 Opastaja

Opastajana toimiessaan työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle työtehtäviä, selkeitä ohjeita ja palautetta. Opastaja varmistaa, että tehtävä on ymmärretty. Hän varaa opettamiseen riittävästi aikaa. Opastaja antaa myös välitöntä palautetta opiskelijalle tehtävien suorittamisen jälkeen.

3.2. Valmentaja

Valmentajana toimiessaan työpaikkaohjaaja luo keskustelu-mahdollisuuksia ja ratkoo ongelmia yhdessä opiskelijan kanssa. Hän tukee opiskelijaa ja edistää oppimistavoitteiden mukaisia työjärjestelyjä.

Valmentajan ohjaustyylissä korostuu tasavertainen vuorovaikutus opiskelijan kanssa. Tähän liittyy palautteen annon suuri merkitys. Valmentaja näkee ohjauksessaan suuret kokonaisuudet, mutta osaa tarkastella myös välitavoitteita. Hän haastaa opiskelijan oppimaan, osaa vetäytyä ja antaa myös vastuuta opiskelijalle. Valmentaja uskoo tekemällä oppimiseen ja kokemuksen merkitykseen. Valmentaja on myös kiinnostunut alastaan ja omasta kehittymisestään alansa osaajana ja valmentajana.

3.3. Mentori

Mentorina toimiessaan työpaikkaohjaaja tarkastelee yhdessä opiskelijan kanssa organisaation tavoitteita ja opiskelijan omia tavoitteita, hän keskustelee ja tukee.
Mentori on kasvattaja, neuvonantaja, joka toimii kehittymisen tukena. Ohjaustyylissä korostuu kuuntelu ja keskustelu. Hän ei jätä opiskelijaa yksin, vaikkei osaakaan antaa kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Mentori on sysäyksien antaja.

4. Aikuisen oppimisesta

Aikuisen oppimista edistävät mm. seuraavat tekijät:

 • opiskelija kokee opittavan asian itselleen tärkeäksi
 • parhaiten opitaan tilanteissa, joissa opiskelija kokee ilmapiirin avoimen kriittiseksi
 • opiskelija sitoutuu opiskelun tavoitteisiin, organisaatioon ja työyhteisöön
 • opiskelija tietää miten opiskelu etenee, mihin pyritään pitkällä ja lyhyellä aikavälillä ja mitkä ovat keinot, joilla tavoitteisiin päästään
 • opiskelu tapahtuu monella tasolla: tekeminen, onnistumisen tunne, asioiden tietopuolinen tarkastelu – tekemisen pukeminen sanoiksi
 • Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa antaa teoreettista taustaa käytännön työhön
 • opiskelija on aktiivinen osapuoli eli keskustelee, vaikuttaa ja osallistuu erilaisiin tilanteisiin ja työtehtävien tekemiseen
 • opiskelija saa rakentavaa palautetta
 • oppiminen tapahtuu yksilöllisesti omaa vauhtia ja tapaa kunnioittaen.

Onnea ja menestystä ohjaukseen!

Lisätietoja oppisopimuspalveluista.

Tutustu myös ohjaan.fi -sivustoon, jolta löydät tukea työpaikallasi tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaamiseen oppisopimuskoulutuksessa.