Spelregler för studierna

Den studerandes rättigheter och skyldigheter samt deltagande i undervisningen

Som studerande har du rätt

 • till en trygg studiemiljö
 • till undervisning och studiehandledning enligt din PUK
 • till kostnadsfri undervisning i yrkesinriktade grundexamina, i läroavtalsutbildning, i utbildning som förbereder för yrkesutbildning (VALMA) samt i grundläggande utbildning för vuxna
 • till en kostnadsfri måltid per skoldag i yrkesinriktad grundutbildning (inte läroavtal) och i förberedande utbildning
 • att bli hörd i frågor som berör dig före beslut fattas
 • att delta i utvecklingen av Seurakuntaopisto Kredus verksamhet (bl.a. genom att besvara responsbegäran och genom elevkåren)

Som studerande är du skyldig att

 • delta i undervisning och anskaffande av kunnande i olika miljöer för lärande som har överenskommits i PUK
 • delta i planeringen av dina studier och genomföra uppgifter som är knutna till dina studier
 • ta initiativ till uppdatering av PUK ifall dina studier inte framskrider planenligt
 • så snabbt som möjligt meddela din ansvariga lärare om sjukfrånvaro och annan frånvaro
 • behandla information som du fått reda på under utbildning på arbetsplatsen konfidentiellt (tystnadsplikt)
 • uppföra dig sakligt
 • följa Seurakuntaopisto Kredus ordningsregler
 • ersätta skada som du har orsakat (skadeståndslagen)

Narkotikatest

Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan inlärningsmiljö eller att den studerande är narkotikaberoende.

Enhetschefen på ditt campus beslutar om narkotikatest. Den studerande får direktiv och tidtabell för anskaffande av intyget. Utbildningsanordnaren står för de kostnader som uppkommer i samband med anskaffande av intyg.

Indragning och återställande av studierätten

Den studerandes studierätt kan indras och även återställas av orsaker som hänför sig till hälsa och funktionsförmåga. Målet är att förbättra kund- och patientsäkerheten samt trafiksäkerheten inom utbildning och arbetsliv.

För Seurakuntaopisto Kredus del gäller detta studerande som avlägger grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

De som söker till dessa examina informeras om denna omständighet före studierna inleds. Läs mera om examensspecifika krav på hälsotillståndet (Utbildningsstyrelsen) här.

Avbrytande av studier

Du har rätt att tillfälligt avbryta dina studier under den tid som du utför beväringstjänst, frivillig militärtjänst eller civiltjänst. Du kan avbryta studierna tillfälligt under den tid som du erhåller sjukdagpenning och moderskaps- eller föräldrapenning. Tillfälligt studieavbrott kan beviljas även av andra i PUK överenskomna orsaker.

Diskutera din situation i förväg med den ansvariga läraren, studiehandledaren eller kuratorn före du fattar det slutliga beslutet.

Du ansöker skriftligt om studieavbrott på en blankett som finns i Wilma eller på studiebyrån. Fyll i blanketten och visa den för din ansvariga lärare. Skriv in studieavbrottets start- och slutdatum. Det är bra att åtminstone preliminärt planera de studier du ska genomföra efter studieavbrottet. Då studieavbrottet upphör tar du kontakt med den ansvariga läraren för att komma överens om fortsatta studier. Om du vill förlänga studieavbrottet gör du en ny ansökan.

Studiebyrån sänder dig på begäran ett studieregisterutdrag av vilket framgår dina studieprestationer, vitsord samt eventuella avlagda examensdelar.

Du meddelar att du avgår från studierna skriftligt med en blankett som finns i Wilma eller på studiebyrån. Fyll i blanketten och returnera den till studiebyrån på ditt kampus. Du anses ha avgått från och med den dag då meddelandet har ankommit till läroanstalten. Studiebyrån sänder dig ett betyg över avlagda examensdelar och ett studieregisterutdrag av vilket framgår studieprestationer av mindre omfattning än en examensdel.

En studerande anses ha avgått, om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt att delta i undervisning eller yrkesprov eller visa sitt kunnande på andra sätt i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro, eller om han eller hon inte har genomfört den handledande utbildningen inom utsatt tid.

Utbildningsledaren inom yrkesutbildningen fattar beslut i ett ärende där den studerande anses ha avgått.

Uppsökande ungdomsverksamhet

Ungdomslagen förutsätter samarbete för att förhindra ungdomars utslagning. Om studierna avbryts eller om det finns hot om att så sker är det läroanstaltens ansvar att kontakta den uppsökande ungdomsverksamheten i studerandens hemkommun (gäller studerande under 29 år).

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras utveckling, självständighetsprocess, delaktighet i samhället och övriga livskompetens och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.