Studiesociala förmåner

Utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen är kostnadsfri för den studerande. För studiematerial och utrustning, som den studerande får behålla efter avslutad utbildning, kan en avgift uppbäras under studietiden.

För yrkes- och specialyrkesexamina kan en deltagaravgift uppbäras ifall information om avgiften har framkommit i marknadsföringen av utbildningen.

Kost och logi

En heltidsstuderande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen har rätt till en kostnadsfri måltid per dag sådana dagar då den studerande skaffar kunnande enligt sin PUK. Studeranden kan bo på läroanstaltens internat kostnadsfritt. Man kan få enskilt rum, ifall det finns lediga rum, för enskilt rum uppbärs en avgift. Studerande som bor på internatet erbjuds också morgonmål och middag. Studerande som har specialdiet kan mot uppvisat läkarintyg få passande mat. Måltiderna serveras vid tidpunkter som framgår av läseordningen.

Ovannämnda kost- och logiförmån gäller inte studerande som studerar med läroavtal. Läroavtalsstuderande kan givetvis använda sig av våra kost- och logitjänster.

Finansiering av studierna

Folkpensionsanstaltens studiestöd
Vuxenutbildningsstöd

Finansiering vid läroavtalsutbildning

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
Stöd vid yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
Yrkesexamensstipendium