Agricola-opintokeskus

Agricola-opintokeskus on osa laajaa opintokeskusyhteisöä

Agricola-opintokeskus on yksi Suomen kahdestatoista opintokeskuksesta. Opintokeskukset tarjoavat jäsenjärjestöilleen koulutus-, kulttuuri- ja kehittämispalveluja sekä välittävät jäsenjärjestöjensä toteuttamille koulutuksille koulutustukea. Kohtaaminen, koulutus ja oppiminen tapahtuvat siellä missä järjestöt toimivat ja osallistujat asuvat – koko maan laajuisesti ympäri Suomea. Yhteinen tavoitteemme on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen, demokratian tukeminen ja tasavertaisen osallisuuden vahvistuminen yhteiskunnassa.

Koulutustarjonta muotoutuu jokaisen opintokeskuksen omien taustajärjestöjen aatteiden mukaisesti. Opintokeskustoiminta tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Vuosittain koulutuksiin osallistuu yli 350 000 ihmistä.
Lue lisää Opintokeskukset ry

Agricola-opintokeskus järjestöjen kumppanina

Kirkkopalvelut ry ylläpitää Agricola-opintokeskusta, joka on osa Seurakuntaopistoa. Haluamme tukea jäseninä olevien järjestöjen, seurakuntien sekä opintojärjestöjen omia koulutus- ja kehittämistarpeita.

Koulutustehtävä

Tavoitteenamme on laajasti yhteiskuntaa ja kirkkoa palvelevan osaamisen vahvistaminen ja järjestöjen asiantuntemuksen ja voimavarojen kokoaminen. Yhteistyössä toteutettavan kehittämistyön periaatteena on elinikäisen oppimisen tukeminen. Oleellista on opinnollisuus, osallisuus, yhteistoiminnallisuus ja omaehtoinen oppiminen.

Agricola-opintokeskuksen koulutus pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. Opintokeskuksen koulutuksen ja opintotoiminnan sisällöt painottuvat seurakunta- ja järjestötoimintaan, spiritualiteetin tukemiseen, vapaaehtoistoimintaan, luottamushenkilötyöhön ja viestintään. Lisäksi opintokeskuksen koulutustehtävänä on työelämässä jaksamisen, työelämä- ja kansalaistaitojen sekä yhteiskunnallisten koulutusten järjestäminen. Opintokeskus tukee ja toteuttaa myös enenevässä määrin jäsenorganisaatioidensa kanssa maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutusta.

Pääasiallisina toimintamuotoina ovat kurssitoiminta, vertaisoppiminen, seminaarit ja luennot.

Vastaamme jäsenorganisaatioiden tarpeisiin

 • järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia
 • vaihtamalla asiantuntemusta
 • toimimalla sisältöosaajien tai koulutuksen suunnittelijoiden pedagogisena tukena
 • antamalla taloudellista tukea avoimen opintotoiminnan kuluihin
 • opintosetelitukena rajatuille kohderyhmille suunnattuihin koulutuksiin.

Lisäksi jäsenorganisaatioiden henkilöstö saa useimmissa tapauksissa Agricola-opintokeskuksen ja Seurakuntaopiston järjestämiin omiin kursseihin ja seminaareihin alennetun osallistumismaksun.

Toiveita opintokeskuksen koulutus- ja seminaaritoiminnan aiheiksi voi esittää ympäri vuoden tai vaihtoehtoisesti vuosittaisissa jäsenjärjestötapaamisissa. Aiheina voivat olla esim. koulutussuunnittelu, viestintä, pedagogiikka, hengellisen elämän teemat, taloushallinto, maahanmuuttajatyö, luottamushenkilötoiminta, yhdistys- ja järjestötoiminta sekä vapaaehtoistoiminta.

Tuen piiriin hyväksyttävä opintotoiminta

Yhteistyössä toteutettavan koulutuksen oleellisia osia ovat elinikäisen oppimisen tukeminen, opinnollisuus, osallisuus, yhteistoiminnallisuus ja omaehtoinen oppiminen.
Opintotoiminnalla on aina koulutuksellinen, opinnollinen tavoite. Järjestetyt opintotilaisuudet ovat kaikille avoimia kursseja, luentoja, luentosarjoja tai seminaareja. Niiden yhtenä järjestäjänä tulee näkyä Agricola-opintokeskus.

Toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyötä. Jäsenorganisaation tulee huolehtia siitä, että koulutus täyttää tämän lain periaatteet.

Taloudellista tukea voidaan lain perusteella myöntää sellaiseen opintotoimintaan, joka

 • tukee ihmisten hyvinvointia, monipuolista kehittymistä ja yhteiskunnan eheyttä
 • edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta
 • edistää demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa
 • mahdollistaa monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Agricola-opintokeskus osallistuu vuosittain erikseen määriteltävällä kustannusosuudella tilaisuuden tai koulutuksen kuluihin.

Millaista opintotoimintaa ja koulutusta Agricola-opintokeskus tukee?

Agricola-opintokeskuksen toiminta pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. Opintotoiminnassamme tuemme seuraavia sisältöjä:

 • vapaaehtoistoiminta
 • luottamushenkilötoiminta
 • viestintä
 • työhyvinvointi
 • työelämä- ja kansalaistaidot, järjestö- ja yhdistystoiminta
 • Raamattu ja teologia
 • yhteiskunnalliset teemat
 • maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutus.

Sidosryhmät

Agricola-opintokeskuksen jäseninä on 60 järjestöä, 22 opintojärjestöä ja 331 seurakuntaa (tilanne tammikuu 2018).

Opintokeskuksen toimintaa valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Yhteistyökoulutuksen tuki

Tuen piiriin hyväksyttävän koulutuksen tulee olla kaikille avointa, tutkintoon johtamatonta eikä siihen saa kohdistua muuta valtion maksamaa osuutta tai avustusta.
Opintokeskustuen määrään vaikuttavat sekä opetustuntien määrä että koulutuksen kulut. Opintokeskus osallistuu vuosittain määriteltävällä osuudella näihin koulutuksen todellisiin, välittömiin kuluihin.
Vuonna 2018 opintokeskustuki on pääsääntöisesti 50 % opintotilaisuuteen kohdistuvista, välittömistä kuluista, kuitenkin enintään 22€/opetustunti (á 45 min). Tarkemmat ohjeet löytyvät oheisesta liitteestä: Opintotoiminnan ohjeet 2018

Yhteistyökoulutuksen tuen hakeminen on kaksivaiheista

1. Vuosikiintiön hakeminen ja vahvistaminen

Agricola-opintokeskuksen jäsenorganisaatiot tekevät hakemuksen vuosittaisesta tukituntien määrästä oman koulutussuunnitelmansa perusteella. Hakemus tulevan vuoden kiintiöstä tehdään verkkopalvelu A-netissä syyskaudella edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä.
Opintokeskus vahvistaa tuntikiintiöt verkkopalvelu A-netissä kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä saatuaan ministeriön päätöksen tukitunneista.

2. Yksittäisten opintotilaisuuksien tuen hakeminen alkaa vuosikiintiöiden vahvistuttua

Opintokeskuksen vahvistettua vuosikiintiön, hakijat voivat aloittaa yksittäisten kurssitietojen ja -hakemusten syöttämisen verkkopalveluun. Tukea haetaan ja myönnetään siis jokaisesta koulutuksesta erikseen ja vahvistettu vuosikiintiö kertoo tuen saajaorganisaation tukituntien maksimimäärän per vuosi. Vahvistettu tukituntien määrä näkyy verkkopalvelu A-netissä reaaliaikaisesti ja vuoden mittaan ajantasaisesti käytön mukaisesti vähentyen.

Tarkemmat ohjeet opintotilaisuuksien tuen hakemisesta löytyvät oheisesta Opintotoiminnan ohjeet 2018 liitteestä.

A-net Agricola-opintokeskuksen verkkopalvelu netissä www.a-net.fi (käyttö edellyttää että hakijaorganisaatio on jäsenjärjestö tai -seurakunta sekä sen palveluksessa olevalle henkilölle myönnettyjä käyttäjätunnuksia)

Ajankohtaista juuri nyt

Opintokeskuksen yhteistyökoulutusten valtionosuustuen hakemukset vuodelle 2018 on käsitelty. Kiintiöiden vahvistetut määrät hakijat näkevät verkkopalvelu A-netistä.

Tällä hetkellä emme voi ottaa vastaan uusia tukihakemuksia. Seuraavan kerran tarkastelemme kokonaistilannetta syksyllä 2018.

Opintotoiminnan ohjeet 2018

Lisätietoja

Lisätietoja ja A-netin käyttäjätunnukset saat opintotoiminnan koordinaattori Pirjo von Esseniltä, p. 040 775 8033 tai pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi